Právne informácie

Právne informácie

Podmienky používania

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Registrované sídlo spoločnosti: Štokholm, Švédsko 
 
Reg. číslo: 556325-5511
 
Essity AB (publ), nižšie uvedené aj ako „Essity”, „my” „nám”, „nás”, je prevádzkovateľom tejto webovej stránky („Stránka”), pokiaľ nie je inak uvedené a určitá stránka alebo iná služba nešpecifikuje iný subjekt, kde „Essity” bude predstavovať tento subjekt. Tieto podmienky používania sa vzťahujú na stránku a ostatné služby, ktoré sú spojené s Podmienkami používania.
 
Pri prevádzkovaní svojej stránky, ako aj pri týchto Podmienkach používania sa Essity bude riadiť švédskymi zákonmi. Ale keďže Skupina Essity je zložená zo subjektov z celého sveta, zoberte, prosím, na vedomie, že v prípade stanovenia inej spoločnosti ako prevádzkovateľa stránky či služby, do platnosti vstúpia zákony krajiny, v ktorej má daná spoločnosť svoje pôsobenie, a tým môžu vzniknúť dodatočné alebo odlišné nariadenia. V takom prípade je platná legislatíva danej krajiny, ktorú musí daná spoločnosť dodržiavať v miere požadovanej zákonom.

Právne vyhlásenie

Materiály uverejnené na tejto stránke sú poskytnuté spoločnosťou Essity ako služba jej zákazníkom a môžu byť využité len na informatívne účely. Jednotlivé kópie je možné stiahnuť pri dodržaní nižšie uvedených ustanovení.

Sťahovaním materiálov z tejto stránky súhlasíte s Podmienkami používania. V prípade, že s nimi nesúhlasíte, nie ste oprávnený/-á používať túto stránku ani sťahovať materiály.


Informácie o ochranných známkach

Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Essity, jej pobočiek, pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencie a partnerov v podniku so spoločnou majetkovou účasťou.

Ochranné známky Essity a názvy značiek môžu byť použité len v súlade  týmito Podmienkami používania alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Essity.

Akékoľvek použitie ochranných známok Essity v reklame a v propagačných materiáloch si vyžaduje náležité označenie.


Obmedzené použitie/Licencia na výhradnú kópiu

Celý obsah tejto stránky, akým sú text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, audio klipy a softvér, je vlastníctvom Essity alebo jej dodávateľov obsahu, a je chránený švédskym a medzinárodným zákonom o ochrane autorských práv. Nepovolené použitie alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov z tejto stránky sa považuje za porušenie autorských práv, práva na ochranu značky a/alebo ostatných zákonov a bude predmetom občianskeho aj trestného stíhania.

Táto stránka alebo ktorákoľvek jej časť nesmie byť reprodukovaná, duplikovaná, kopírovaná, predaná, znova predaná alebo iným spôsobom zneužitá na komerčné využitie, okrem toho, ktoré je výslovne písomne povolené spoločnosťou Essity. Môžete stiahnuť jednu kópiu informácie, ktorá sa nachádza na stránke Essity, do jedného osobného počítača, a to len na vaše osobné, nekomerčné, interné využitie.

Informácie nesmiete modifikovať, používať a prenášať na žiadne komerčné účely, nesmiete z nich odstraňovať žiadne informácie o autorských právach či vlastníctve. Súhlasíte, že ste zodpovedný/-á za predchádzanie vytvárania neautorizovaných kópií materiálov a za dodržiavanie týchto obmedzení vašimi zamestnancami a dodávateľmi – ak je to relevantné – vo vašej spoločnosti.

Ste zodpovedný/-á za dodržiavanie všetkých relevantných zákonov o ochrane autorských práv. Súhlasíme s vytváraním kópií tejto stránky ako s nutnou súčasťou prezerania stránky, ako aj s vytváraním tlačených kópií obsahu stránky na vaše osobné použitie do takej miery, aká je primeraná na súkromné účely. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané. Nie je povolené stránku prispôsobovať, prepájať s inou ako domovskou stránkou bez predchádzajúceho písomného povolenia.

Essity vám neposkytuje žiadne výslovné alebo odvodené právo na patenty, autorské práva, ochranné známky či informácie o obchodnom tajomstve.


Odopretie záruky

Tu uvedené informácie sú podané „tak, ako sú” bez akejkoľvek výslovnej či odvodenej záruky akéhokoľvek druhu vrátane záruky predajnosti, dodržania práva duševného vlastníctva alebo vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel. V prípade, že sa na stránke Essity nachádza odkaz na stránku tretej strany, odkaz slúži len na informáciu pre používateľov a Essity nenesie zodpovednosť za obsah či presnosť informácií uvedených na takejto webovej stránke.

V žiadnom prípade nie je spoločnosť Essity zodpovedná za akékoľvek škody, zahŕňajúce, bez obmedzení, škody zo stratu zisku, prerušenia podnikania alebo straty informácií vyplývajúcich z používania alebo z neschopnosti používať informácie, a to aj v prípade, že bola spoločnosť Essity informovaná o možnosti takých škôd.

Essity ďalej neručí za presnosť alebo úplnosť informácií, textu, grafiky, odkazov alebo iných položiek, ktoré môžu byť súčasťou takejto informácie. Essity si vyhradzuje právo zmeniť obsah alebo produkty tu popísané, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Essity sa nezaväzuje aktualizovať informácie alebo iné materiály obsiahnuté na stránke.


Príspevky používateľov

Akýkoľvek materiál, informácie alebo iná komunikácia, ktorú prenesiete alebo uverejníte na tejto stránke, bude považovaný za nedôverný, nevýhradný, oslobodený od licenčných poplatkov/autorských práv, neodvolateľný, s možnosť udelenia plnej sublicencie a bez ochranného patentu („Komunikácia”). Essity nemá žiadne záväzky týkajúce sa Komunikácie.

Essity má právo zverejniť, kopírovať, distribuovať, vkladať a inak využívať akúkoľvek komunikáciu, spolu so všetkými údajmi, obrázkami, zvukmi, textom a ostatnými položkami v nej zahrnutými, a to na akékoľvek komerčné či nekomerčné využitie.

V prípade, že na stránku vložíte osobné údaje alebo inak sprístupníte pre Essity, dávate tým spoločnosti Essity súhlas na ich využitie na účely hodnotenia vašich informácií a propagáciu produktov a služieb Essity vrátane práva na prenos týchto informácií do tretích krajín a ich uverejnenia na internete. Spoločnosť Essity je zodpovedná za spracovanie týchto údajov do miery určenej švédskymi zákonmi a vy máte možnosť kontaktovať Essity v prípade nepresnosti údajov, prípade iných problémov spojených s osobnými údajmi.

Nie je povolené zverejňovať akúkoľvek komunikáciu, ktorá by mohla byť považovaná za urážlivú, narušujúcu súkromie iných osôb, alebo ktorá by mohla byť považovaná za komerčný marketing, alebo ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom porušovať zákon, či byť nevhodná. Essity si vyhradzuje právo takú komunikáciu vymazať, ak sa o nej dozvie, a vylúčiť vás ako používateľa zo stránky alebo služieb.

Pri používaní služieb tretích strán, ako je Facebook, môžu platiť Podmienky používania týchto tretích strán. Napríklad, pre Facebook platí „Vyhlásenie práv a povinností” pre všetkých používateľov a návštevníkov Facebooku a my odporúčame, aby ste si tieto podmienky prečítali ešte pred využitím služieb tretej strany.


Ostatné

Essity si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok použitia kedykoľvek aktualizovaním tu zverejnenej verzie.

Essity si vyhradzuje výhradné právo (1) zmeniť toto Právne vyhlásenie; (2) monitorovať a odstraňovať príspevky a/alebo (3) prerušiť dostupnosť stránky, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade, že sa ktorákoľvek zmluvná požiadavka, podmienka či ustanovenie tohto Právneho vyhlásenia stane zákonne neplatnou, neúčinnou, bezobsažnou alebo z akéhokoľvek dôvodu právne nevymáhateľnou, platnosť a vymožiteľnosť zvyšných zmluvných požiadaviek, podmienok a ustanovení tým nebude ovplyvnená alebo oslabená.

Zásady ochrany osobných údajov

 
 
(„Essity“ alebo „my“ alebo „nás“) berie ochranu osobných údajov vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Essity ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov (ďalej len „GDPR“) a Nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách (ďalej len „ePrivacy Regulation“) zhromažďuje a spracúva osobné údaje a ďalšie informácie používateľov.
 
1. Kategórie osobných údajov a účely ich spracúvania
 
Metadáta
Môžete používať našu internetovú stránku alebo aplikáciu bez poskytnutia akýchkoľvek vašich osobných údajov. V tomto prípade bude spoločnosť Essity zhromažďovať iba nasledujúce metadáta, ktoré súvisia s vaším používaním: 
odkazovaciu stránku, údaje o prístupe a čas prístupu, objem prenesených údajov, stav prenosu, typ  webového prehliadača, IP adresu, operačný systém a rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.
Vaša IP adresa sa bude používať, aby sme vám umožnili prístup na naše internetové stránky alebo do aplikácie. Keď už IP adresa nie je viac potrebná na tento účel, skrátime vašu IP adresu tak, že odstránime posledný oktet vašej IP adresy. Metadáta, vrátane skrátenej IP adresy, sa použijú na zlepšenie kvality a služieb našej webovej stránky alebo aplikácie pomocou analýzy správania našich používateľov.
 
Účet
Ak si na našej webovej stránke alebo v našej aplikácii vytvoríte účet, môžeme vás požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ako je napríklad: meno, poštová adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o kreditnej karte, fakturačná a doručovacia adresa, záujem o určité produkty/služby (dobrovoľné), žiadosť o prijímanie marketingových e-mailov (dobrovoľné). Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely poskytovania funkcionalít účtu a poskytovania našich marketingových  materiálov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a na analýzu vašich záujmov pre marketingové účely. 
 
Objednávky produktov
Ak si objednáte produkt prostredníctvom našej webovej stránky alebo aplikácie, spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobné údaje: údaje o vašom účte, typ a množstvo produktu, kúpnu cenu, dátum objednávky, stav objednávky, vrátenie produktov, požiadavky na starostlivosť o zákazníkov. Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktov, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností, obhajobu, stanovenie a uplatňovanie právnych nárokov a marketingu na mieru.
Stávky:
Ak sa zúčastňujete stávky, spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobnú údaje: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, dátum vstupu, zvolenie vás víťazom, cenu, odpoveď na kvíz. Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie stávky, informovania víťaza, doručenia ceny víťazovi, uskutočnenia podujatia a marketingu. 
 
 
Údaje o zdravotnom stave: 

Pri objednávaní niektorých produktov môže spoločnosť Essity zhromažďovať a spracúvať aj informácie o zdravotnom stave, ako vyplýva z objednávky produktu. Zdravotné údaje sú citlivými údajmi v zmysle GDPR a spoločnosť Essity podniká všetky potrebné kroky na ochranu týchto citlivých údajov v súlade so zákonom. Na základe súhlasu spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva údaje o zdravotnom stave výlučne na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktu, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností, obhajoby, preukazovania a uplatňovania právnych nárokov a marketingu šitého na mieru. 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
 
 
2. Tretie strany
 
 • Prevod poskytovateľom služieb
Spoločnosť Essity môže zaangažovať externých poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov spoločnosti Essity, aby Essity poskytovali určité služby, ako napríklad poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia marketingových služieb alebo poskytovatelia služieb podpory IT. Pri poskytovaní takýchto služieb môžu mať externí poskytovatelia služieb prístup k vašim osobných údajom, alebo ich môžu spracúvať.
Požadujeme od týchto externých poskytovateľov služieb, aby zaviedli a uplatňovali  bezpečnostné záruky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti vašich osobných údajov. 
 • Ostatní príjemcovia
Spoločnosť Essity môže v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov odovzdať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom, právnym poradcom, externým konzultantom alebo obchodným partnerom. V prípade fúzie alebo akvizície môžu byť osobné údaje prevedené na tretie strany, ktoré sú zapojené do fúzie alebo akvizície.
 
 • Medzinárodné prenosy osobných údajov
Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo prijímame, sa môžu prenášať a spracúvať príjemcami, ktorí sa nachádzajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) alebo mimo EHP. Medzi tieto krajiny patria krajiny vymenované na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov z hľadiska európskeho práva ochrany osobných údajov. Iní príjemcovia môžu mať sídlo v iných krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany z hľadiska európskeho práva ochrany osobných údajov. Spoločnosť Essity prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že prenosy údajov mimo EHP sú primerane chránené podľa požiadaviek príslušného zákona na ochranu osobných údajov. Pokiaľ ide o prenosy do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prenos založíme na primeraných zárukách, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo orgánom dohľadu, schválený kódex správania spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu alebo schválené certifikačné mechanizmy spolu so  záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu. Môžete požiadať o kópiu týchto vhodných bezpečnostných opatrení tak, že sa na nás obrátite, ako je nižšie uvedené v ods. 7 (Kontaktujte nás).
 
 
3. Právny základ pre spracúvanie
 
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme vykonávať na tomto právnom základe:
 
 • Poskytli ste súhlas so spracúvaním svojich údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; 
 • Spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo na ochranu životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej  moci, ktorú sme získali;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď sú týmto záujmom nadradené vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak ste dieťa;
 • Iný uplatňovaný právny základ pre spracúvanie údajov, najmä ustanovenia stanovené v právnych predpisoch členských štátov;
 
Spracúvanie vašich citlivých osobných údajov môžeme vykonávať na nasledujúcom právnom základe:
 
 • Poskytli ste svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich citlivých osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia záväzkov a uplatňovanie osobitných práv spoločnosti Essity alebo subjektu údajov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany;
 • Spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré subjekt údajov zjavne zverejnil;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na stanovenie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo vždy v prípade, keď súdy konajú na základe ich súdnej právomoci;
 
Poskytovanie vašich osobných údajov je vyžadované zákonným alebo zmluvným záväzkom alebo je potrebné na uzavretie zmluvy s nami alebo na to, aby ste prijímali naše služby/produkty podľa vašich požiadaviek alebo je jednoducho pre vás dobrovoľné. 
Neposkytnutie vašich osobných údajov môže viesť k nevýhodám, napr. možno nebudete môcť dostávať určité produkty a služby. Ak však nie je uvedené inak, neposkytnutie vašich osobných údajov nebude mať pre vás právne následky.
 
4. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

Ak ste vyjadrili svoj súhlas s určitým zhromažďovaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcna. Okrem toho môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely marketingu bez toho, že by vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos v súlade so základnými tarifami.
V súlade s platným zákonom o ochrane údajov môžete mať právo i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom, (ii) požiadať o opravu vašich osobných údajov, (iii) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, (iv) požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, v) požadovať prenositeľnosť vašich údajov, vi) namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (vrátane námietok voči profilovaniu), a (vii) namietať proti automatizovanému robeniu rozhodnutí (vrátane profilovania). 
 
Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás, ako je nižšie uvedené v ods. 7 (Kontaktujte nás). 
V prípade sťažností máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov.
 
5. Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania
Táto webová stránka alebo aplikácia používa súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie [doplňte odkaz na Zásady používania súborov cookie].
 
6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie požadovaných služieb a produktov. Po skončení nášho vzťahu buď vymažeme vaše osobné údaje alebo ich budeme anonymizovať, pokiaľ sa neuplatňujú zákonné požiadavky na uchovávanie údajov (napríklad na daňové účely). Vaše kontaktné údaje a záujem o naše produkty alebo služby môžeme uchovávať dlhší čas, ak vám spoločnosť Essity môže posielať marketingové materiály. Tiež môžeme byť podľa platných právnych predpisov povinní uchovať niektoré z vašich osobných údajov 10 rokov po príslušnom zdaňovacom roku. Môžeme tiež uchovávať vaše osobné údaje po skončení zmluvného vzťahu, ak sú vaše osobné údaje potrebné na dodržanie iných platných zákonov alebo ak potrebujeme vaše osobné údaje na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku na základe opodstatnenej potreby informovanosti. V maximálnej možnej miere obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na takéto obmedzené účely po ukončení zmluvného vzťahu.
 
7. Kontaktujte nás
Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby alebo ak máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu:
 
 
Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Štokholm, Švédsko