Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Essity


Spoločnosť Essity AB a jej dcérske a pridružené spoločnosti (ďalej spoločne "Essity" alebo "my" alebo "nás") sa zaväzujú rešpektovať vaše informácie a berú ochranu osobných údajov vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Essity zhromažďuje, používa, zverejňuje, uchováva a inak spracúva informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich webových stránok.


1. Kategórie osobných údajov a účely ich spracúvania


Metadáta

Môžete používať našu internetovú stránku alebo aplikáciu bez poskytnutia akýchkoľvek vašich osobných údajov. V tomto prípade bude spoločnosť Essity zhromažďovať iba nasledujúce metadáta, ktoré súvisia s vaším používaním: 

odkazovaciu stránku, údaje o prístupe a čas prístupu, objem prenesených údajov, stav prenosu, typ  webového prehliadača, IP adresu, operačný systém a rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.

Vaša IP adresa sa bude používať, aby sme vám umožnili prístup na naše internetové stránky alebo do aplikácie. Keď už IP adresa nie je viac potrebná na tento účel, skrátime vašu IP adresu tak, že odstránime posledný oktet vašej IP adresy. Metadáta, vrátane skrátenej IP adresy, sa použijú na zlepšenie kvality a služieb našej webovej stránky alebo aplikácie pomocou analýzy správania našich používateľov.


Účet

Ak si na našej webovej stránke alebo v našej aplikácii vytvoríte účet, môžeme vás požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ako je napríklad: meno, poštová adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o kreditnej karte, fakturačná a doručovacia adresa, záujem o určité produkty/služby (dobrovoľné), žiadosť o prijímanie marketingových e-mailov (dobrovoľné). Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely poskytovania funkcionalít účtu a poskytovania našich marketingových  materiálov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a na analýzu vašich záujmov pre marketingové účely. 


Objednávky produktov

Ak si objednáte produkt prostredníctvom našej webovej stránky alebo aplikácie, spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobné údaje: údaje o vašom účte, typ a množstvo produktu, kúpnu cenu, dátum objednávky, stav objednávky, vrátenie produktov, požiadavky na starostlivosť o zákazníkov. Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktov, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností, obhajobu, stanovenie a uplatňovanie právnych nárokov a marketingu na mieru.


Stávky:

Ak sa zúčastňujete stávky, spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobnú údaje: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, dátum vstupu, zvolenie vás víťazom, cenu, odpoveď na kvíz. Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie stávky, informovania víťaza, doručenia ceny víťazovi, uskutočnenia podujatia a marketingu. 


Údaje o zdravotnom stave: 

Pri objednávaní niektorých produktov môže spoločnosť Essity zhromažďovať a spracúvať aj informácie o zdravotnom stave, ako vyplýva z objednávky produktu. Údaje o zdravotnom stave sú citlivé údaje a spoločnosť Essity podniká všetky potrebné kroky na ochranu takýchto citlivých údajov, ako to vyžaduje zákon. Okrem súhlasu a v prípade potreby v súlade s miestnymi právnymi predpismi môže spoločnosť Essity zhromažďovať a spracúvať zdravotné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky výrobku, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania právnych povinností, obhajoby, stanovenia a uplatňovania právnych nárokov a marketingu na mieru.


2. Tretie strany


 • Prevod poskytovateľom služieb

Spoločnosť Essity môže zaangažovať externých poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov spoločnosti Essity, aby Essity poskytovali určité služby, ako napríklad poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia marketingových služieb alebo poskytovatelia služieb podpory IT. Pri poskytovaní takýchto služieb môžu mať externí poskytovatelia služieb prístup k vašim osobných údajom, alebo ich môžu spracúvať.

Požadujeme od týchto externých poskytovateľov služieb, aby zaviedli a uplatňovali  bezpečnostné záruky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti vašich osobných údajov. 


 • Ostatní príjemcovia

Spoločnosť Essity môže v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov odovzdať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom, právnym poradcom, externým konzultantom alebo obchodným partnerom. V prípade fúzie alebo akvizície môžu byť osobné údaje prevedené na tretie strany, ktoré sú zapojené do fúzie alebo akvizície.


 • Medzinárodné prenosy osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo získavame, môžu byť prenášané a spracúvané príjemcami vrátane zástupcov v tej istej skupine spoločností, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, a to aj v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP") alebo mimo neho. Ide o krajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov z hľadiska európskeho práva o ochrane údajov alebo z hľadiska platného miestneho práva. Spoločnosť Essity prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že prenosy mimo EHP alebo mimo iných pôvodných území sú primerane chránené podľa požiadaviek platných právnych predpisov o ochrane údajov. Pokiaľ ide o prenosy do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany údajov, vychádzame pri prenose z vhodných záruk, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo dozorným orgánom, schválený kódex správania spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu, iné mechanizmy prenosu podľa miestnych právnych predpisov, ako sú osobitné zmluvné doložky a záväzné podnikové pravidlá, alebo schválené certifikačné mechanizmy spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu. O kópiu takýchto vhodných ochranných opatrení môžete požiadať tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v bode 9 (Kontaktujte nás) nižšie.


3. Právny základ pre spracúvanie


Spracovanie vašich osobných údajov môžeme vykonávať na základe nasledujúcich právnych základov, ak sú uplatniteľné podľa miestnych právnych predpisov:

 • Poskytli ste súhlas so spracúvaním svojich údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; 

 • Spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy;

 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame;

 • Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo na ochranu životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby;

 • Spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej  moci, ktorú sme získali;

 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď sú týmto záujmom nadradené vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak ste dieťa;

 • Iný uplatňovaný právny základ pre spracúvanie údajov, najmä ustanovenia stanovené v právnych predpisoch členských štátov;


Spracovanie vašich citlivých osobných údajov môžeme vykonávať na základe nasledujúcich právnych základov, ak sú uplatniteľné podľa miestnych právnych predpisov:

 • Poskytli ste svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich citlivých osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;

 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia záväzkov a uplatňovanie osobitných práv spoločnosti Essity alebo subjektu údajov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany;

 • Spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré subjekt údajov zjavne zverejnil;

 • Spracúvanie je nevyhnutné na stanovenie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo vždy v prípade, keď súdy konajú na základe ich súdnej právomoci;

 • Spracovanie je potrebné na splnenie zákonných povinností


Poskytovanie vašich osobných údajov je vyžadované zákonným alebo zmluvným záväzkom alebo je potrebné na uzavretie zmluvy s nami alebo na to, aby ste prijímali naše služby/produkty podľa vašich požiadaviek alebo je jednoducho pre vás dobrovoľné. 

Neposkytnutie vašich osobných údajov môže viesť k nevýhodám, napr. možno nebudete môcť dostávať určité produkty a služby. Ak však nie je uvedené inak, neposkytnutie vašich osobných údajov nebude mať pre vás právne následky.


4. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?


Ak ste vyjadrili svoj súhlas s určitým zhromažďovaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcna. Okrem toho môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely marketingu bez toho, že by vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos v súlade so základnými tarifami.

V súlade s platným zákonom o ochrane údajov môžete mať právo i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom, (ii) požiadať o opravu vašich osobných údajov, (iii) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, (iv) požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, v) požadovať prenositeľnosť vašich údajov, vi) namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (vrátane námietok voči profilovaniu), a (vii) namietať proti automatizovanému robeniu rozhodnutí (vrátane profilovania). 

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás, ako je nižšie uvedené v ods. 9 (Kontaktujte nás). 

V prípade sťažností máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov.


5. Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania


Táto webová lokalita alebo aplikácia používa súbory cookie. Na zlepšovanie použitia našej webovej lokality alebo aplikácie a vašich skúseností s nimi spolupracujeme s partnermi v oblasti reklám na sociálnych sieťach. Rovnako pracujeme s online reklamnými sieťami, ako sú Google Ads a Google Analytics.

Analytické súbory cookie nám umožňujú analyzovať náš výkon a ponúkať vám lepšie online skúsenosti, ako aj posudzovať efektívnosť našich kampaní. Preferenčné súbory cookie vám na našej webovej lokalite vďaka ponukám založeným na používaní a podpore prinášajú personalizované skúsenosti. Reklamné súbory cookie umiestňujú externé spoločnosti, ktoré spracúvajú vaše údaje s cieľom vytvárať zoznamy používateľov a poskytovať cielené reklamy na sociálnych sieťach a na internete. Tieto súbory cookie a sledovacie technológie sa používajú len s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek podľa vlastného uváženia poskytnúť, odmietnuť poskytnúť alebo odvolať.

Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.


6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?


Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie požadovaných služieb a produktov. Po skončení nášho vzťahu buď vymažeme vaše osobné údaje alebo ich budeme anonymizovať, pokiaľ sa neuplatňujú zákonné požiadavky na uchovávanie údajov (napríklad na daňové účely). Vaše kontaktné údaje a záujem o naše produkty alebo služby môžeme uchovávať dlhší čas, ak vám spoločnosť Essity môže posielať marketingové materiály. Tiež môžeme byť podľa platných právnych predpisov povinní uchovať niektoré z vašich osobných údajov 10 rokov po príslušnom zdaňovacom roku. Môžeme tiež uchovávať vaše osobné údaje po skončení zmluvného vzťahu, ak sú vaše osobné údaje potrebné na dodržanie iných platných zákonov alebo ak potrebujeme vaše osobné údaje na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku na základe opodstatnenej potreby informovanosti. V maximálnej možnej miere obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na takéto obmedzené účely po ukončení zmluvného vzťahu.


7. Ďalšie informácie pre spotrebiteľov v Spojených štátoch


Na spotrebiteľov s bydliskom v štáte USA s osobitnými štátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov („osobitné štáty“) sa vzťahujú aj Zásady ochrany osobných údajov pre osobitné štáty spoločnosti Essity, ktoré nájdete tu


8. Aktualizácie našich zásad ochrany osobných údajov:


Je možné, že budeme musieť aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Najnovšia verzia našich Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na našej webovej lokalite.


9. Kontaktujte nás


Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby alebo ak máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, pošlite svoju žiadosť na adresu:


dataprivacy@essity.com


Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Štokholm, Švédsko