Právne informácie

For media.jpg

Podmienky používania

Essity Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 049 12 Gemerská Hôrka
IČO: 36590941
 
Nižšie uvedené odkazy na „Essity“ sa považujú za odkazy na spoločnosť Essity Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľa tejto internetovej lokality (ďalej len „lokalita“), pokiaľ z konkrétnej stránky tejto lokality nevyplýva niečo iné alebo pokiaľ iná služba neuvedie iný subjekt, ktorým „Essity“ odkáže na taký subjekt. Tieto podmienky používania sa vzťahujú k tejto lokalite a ostatným službám, ktoré odkazujú na tieto podmienky používania.
 
Essity sa pri prevádzkovaní tejto lokality riadi príslušnými ustanoveniami zákonov Švédska a tieto podmienky používania vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných vo Švédsku. Keďže do skupiny Essity Group patria subjekty z celého sveta, v prípade, ak sa ako prevádzkovateľ niektorej z internetových stránok tejto lokality alebo služieb uvádza iná spoločnosť, vnútroštátne právne predpisy krajiny, v ktorej je tento subjekt registrovaný, môžu stanoviť iné alebo ďalšie pravidlá. V takom prípade sa tento subjekt riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi a dodržiava ich v požadovanom rozsahu.

Právne vyhlásenie

Materiály publikované na tejto lokalite poskytuje spoločnosť Essity ako službu svojim zákazníkom. Použiť ich možno výhradne na informačné účely. Jednotlivé kópie možno prevziať v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie.

Prevzatím akéhokoľvek materiálu z tejto lokality vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, túto lokalitu nepoužívajte ani z nej nepreberajte materiály.

Informácie o ochranných známkach

Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Essity, jej pridružených spoločností, poskytovateľov licencií alebo partnerov v rámci spoločného podniku.

Ochranné známky a obchodné názvy spoločnosti Essity sa smú používať len v súlade s týmito podmienkami používania alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom zo strany spoločnosti Essity.

Akékoľvek použitie ochranných známok spoločnosti Essity pri propagácii a podpore predaja produktov spoločnosti Essity si vyžaduje náležitý súhlas.

Obmedzené použitie/Licencia na jednu kópiu

Celý obsah nachádzajúci sa na tejto lokalite, vrátane textov, grafických prvkov, loga, ikon tlačidiel, obrázkov, zvukových klipov a softvéru je vlastníctvom spoločnosti Essity alebo príslušných dodávateľov obsahu a je chránený švédskym a medzinárodným zákonom o autorských právach. Neoprávnené používanie alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov z tejto lokality znamená porušenie zákona o autorských právach, zákona o ochranných známkach, resp. iných zákonov, a podlieha postihu podľa občianskeho alebo trestného zákonníka.

Táto lokalita ani žiadna stránka tejto lokality sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať ďalej ani inak využívať na komerčné účely, na ktoré spoločnosť Essity neposkytla výslovný písomný súhlas. Do jedného počítača je povolené prevziať len jednu kópiu informácií publikovaných na lokalite spoločnosti Essity, a to výhradne na osobné, nekomerčné alebo interné použitie.

Nie je povolené upravovať, používať alebo preposielať informácie na komerčné účely. Rovnako sa z informácií nesmú odstraňovať upozornenia o autorských právach ani iné upozornenia o vlastníctve. Vyjadrujete svoj súhlas s tým, že nesiete zodpovednosť za ochranu pred neoprávneným kopírovaním materiálov a zabezpečíte, aby všetci zamestnanci, prípadne dodávatelia vašej organizácie dodržiavali tieto obmedzenia.

Nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných zákonov o autorských právach. Povoľujeme vám spraviť si kópie tejto lokality v rámci nevyhnutného náhodného konania počas prezerania si jej stránok. Môžete si tiež vytlačiť kópiu častí tejto lokality na súkromné účely v rozsahu, ktorý nesmie presiahnuť rámec odôvodnený súkromným účelom. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané. Bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia sa nesmie uvádzať odkaz na túto lokalitu na inú ako jej domovskú stránku.

Spoločnosť Essity vám nezaručuje výslovné ani implicitné právo vyplývajúce z patentov, autorských práv, obchodných známok ani obchodného tajomstva.

Vylúčenie záruky

Tu uvedené informácie sa poskytujú „tak, ako sú“ bez akejkoľvek vyjadrenej alebo naznačenej záruky akéhokoľvek druhu, vrátane záruky obchodovateľnosti, neporušovania duševného vlastníctva alebo vhodnosti na konkrétny účel. Ak spoločnosť Essity uvádza odkaz na internetovú lokalitu tretej strany, takýto odkaz je určený len na potreby používateľov a spoločnosť Essity nebude niesť zodpovednosť za obsah ani správnosť informácií uvedených na takejto lokalite.

Spoločnosť Essity v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za škody vrátane škôd zo straty na zisku, prerušenia činnosti alebo úniku informácií vyplývajúcich z používania informácií alebo nemožnosti ich využiť, dokonca ani v prípade, ak bola spoločnosť Essity upozornená na možnosť takýchto škôd.

Spoločnosť Essity neposkytuje ani záruku za presnosť alebo úplnosť informácií, textov, grafických prvkov, odkazov ani iných prvkov, ktoré môžu byť súčasťou týchto informácií. Spoločnosť Essity môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah publikovaný na tejto lokalite alebo opis produktov. Spoločnosť Essity sa nezaväzuje aktualizovať informácie ani iné materiály publikované na tejto lokalite.

Príspevky používateľov

Všetky materiály, informácie alebo iné príspevky, ktoré prenesiete alebo odošlete na túto lokalitu, sa budú považovať za informácie, ktoré nie sú dôverné, výlučné, nemajú nárok na honorár, sú neodvolateľné, možno ich použiť pri licencovaní a nie sú predmetom vlastníckych práv (ďalej len „príspevky“). Spoločnosť Essity nemá žiadne záväzky týkajúce sa príspevkov.

Spoločnosť Essity môže príspevky spolu so všetkými údajmi, obrázkami, zvukmi, textami a inými prvkami, ktoré sú do nej vložené, voľne zverejňovať, kopírovať, distribuovať, začleňovať alebo iným spôsobom používať na ľubovoľné a všetky komerčné a nekomerčné účely.

Ak odošlete spoločnosti Essity prostredníctvom tejto lokality alebo iným spôsobom svoje osobné údaje, týmto súhlasíte s tým, aby spoločnosť Essity použila tieto údaje na účely vyhodnotenia poskytnutých informácií a na predaj výrobkov a služieb spoločnosti Essity vrátane práva na prenos údajov do tretích krajín a odoslanie osobných údajov prostredníctvom internetu. Spoločnosť Essity bude v súlade so švédskymi právnymi predpismi zodpovedná za takéto spracovanie osobných údajov a v prípade nesprávnych údajov alebo iných záležitostí súvisiacich s osobnými údajmi sa môžete obrátiť na spoločnosť Essity.

Je zakázané publikovať príspevky, ktoré možno považovať za urážlivé, porušujúce súkromie iných osôb alebo za komerčnú podporu predaja, či akýmkoľvek spôsobom protiprávne alebo inak nevhodné. Spoločnosť Essity takéto príspevky odstráni, keď sa o nich dozvie, a vyhradzuje si právo zablokovať vám ako používateľovi prístup na svoju lokalitu alebo službu.

Na používanie služieb poskytovaných treťou stranou ako Facebook sa tiež vzťahujú podmienky tretej strany. Napríklad Facebook si uplatňuje svoje podmienky „Vyhlásenie o právach a povinnostiach“ vo vzťahu k všetkým používateľom a hosťom lokality Facebook, a preto vám odporúčame, aby ste si pred použitím služieb tretích strán prečítali aj tieto podmienky.

Ostatné informácie

Spoločnosť Essity môže tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť formou aktualizácie tohto textu.

Spoločnosť Essity si výlučne podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo na (1) zmenu tohto právneho vyhlásenia, (2) sledovanie a odstraňovanie príspevkov, resp. (3) prerušenie dostupnosti lokality kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak je niektorá podmienka alebo ustanovenie v tomto právnom vyhlásení označená ako protiprávna, neplatná, zrušená alebo z akéhokoľvek iného dôvodu neúčinná, platnosť a právna účinnosť zostávajúcich podmienok a ustanovení nebude nijakým spôsobom dotknutá ani narušená.

Zásady ochrany osobných údajov

(„Essity“ alebo „my“ alebo „nás“) berie ochranu osobných údajov vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Essity ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov (ďalej len „GDPR“) a Nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách (ďalej len „ePrivacy Regulation“) zhromažďuje a spracúva osobné údaje a ďalšie informácie používateľov.

1. Kategórie osobných údajov a účely ich spracúvania

Metadáta
Môžete používať našu internetovú stránku alebo aplikáciu bez poskytnutia akýchkoľvek vašich osobných údajov. V tomto prípade bude spoločnosť Essity zhromažďovať iba nasledujúce metadáta, ktoré súvisia s vaším používaním: 
 
odkazovaciu stránku, údaje o prístupe a čas prístupu, objem prenesených údajov, stav prenosu, typ  webového prehliadača, IP adresu, operačný systém a rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.
 
Vaša IP adresa sa bude používať, aby sme vám umožnili prístup na naše internetové stránky alebo do aplikácie. Keď už IP adresa nie je viac potrebná na tento účel, skrátime vašu IP adresu tak, že odstránime posledný oktet vašej IP adresy. Metadáta, vrátane skrátenej IP adresy, sa použijú na zlepšenie kvality a služieb našej webovej stránky alebo aplikácie pomocou analýzy správania našich používateľov.
 
 
Účet
Ak si na našej webovej stránke alebo v našej aplikácii vytvoríte účet, môžeme vás požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ako je napríklad: meno, poštová adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o kreditnej karte, fakturačná a doručovacia adresa, záujem o určité produkty/služby (dobrovoľné), žiadosť o prijímanie marketingových e-mailov (dobrovoľné). Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely poskytovania funkcionalít účtu a poskytovania našich marketingových  materiálov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a na analýzu vašich záujmov pre marketingové účely.  
 
Objednávky produktov
Ak si objednáte produkt prostredníctvom našej webovej stránky alebo aplikácie, spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobné údaje: údaje o vašom účte, typ a množstvo produktu, kúpnu cenu, dátum objednávky, stav objednávky, vrátenie produktov, požiadavky na starostlivosť o zákazníkov. Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktov, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností, obhajobu, stanovenie a uplatňovanie právnych nárokov a marketingu na mieru. 

Stávky
Amennyiben Ön nyereményjátékban vesz részt, az Essity az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli Önre vonatkozóan: név, lakcím, e-mail cím, adatbevitel időpontja, győztesként való kiválasztás ténye, nyeremény, kvízre adott válasz. Az Essity ezen személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyereménynek a nyertes részére való átadása, a rendezvény lebonyolítása és marketing célokból kezeli. 

Údaje o zdravotnom stave
Ak sa zúčastňujete stávky, spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobnú údaje: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, dátum vstupu, zvolenie vás víťazom, cenu, odpoveď na kvíz. Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie stávky, informovania víťaza, doručenia ceny víťazovi, uskutočnenia podujatia a marketingu. Amennyiben Ön saját részre bizonyos termékeket rendel, úgy az Essity az Ön egészségügyi állapotára vonatkozó, a megrendelt termékből levezethető adatokat is gyűjthet és kezelhet. A GDPR rendelkezései alapján az egészségügyi adatok különleges adatoknak minősülnek, és az Essity minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy e különleges adatokat a jogszabályok által megkövetelt mértékben védje. Az Ön hozzájárulása alapján az Essity az egészségügyi adatokat kizárólag a szerződéses kötelezettségei és a termékrendelés teljesítése, ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, és célzott marketing tevékenység céljából gyűjti és kezeli. 
 
 
2. Tretie strany
 • Prevod poskytovateľom služieb
  Spoločnosť Essity môže zaangažovať externých poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov spoločnosti Essity, aby Essity poskytovali určité služby, ako napríklad poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia marketingových služieb alebo poskytovatelia služieb podpory IT. Pri poskytovaní takýchto služieb môžu mať externí poskytovatelia služieb prístup k vašim osobných údajom, alebo ich môžu spracúvať.
  Požadujeme od týchto externých poskytovateľov služieb, aby zaviedli a uplatňovali  bezpečnostné záruky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti vašich osobných údajov.
   
 • Az Ön személyes adatai bizalmassága és védelme biztosítása érdekében e külsős szolgáltatóktól azt kérjük, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak.

 • Ostatní príjemcovia
  Spoločnosť Essity môže v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov odovzdať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom, právnym poradcom, externým konzultantom alebo obchodným partnerom. V prípade fúzie alebo akvizície môžu byť osobné údaje prevedené na tretie strany, ktoré sú zapojené do fúzie alebo akvizície.

 • Medzinárodné prenosy osobných údajov  
  Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo prijímame, sa môžu prenášať a spracúvať príjemcami, ktorí sa nachádzajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) alebo mimo EHP. Medzi tieto krajiny patria krajiny vymenované na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm kktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov z hľadiska európskeho práva ochrany osobných údajov. Iní príjemcovia môžu mať sídlo v iných krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany z hľadiska európskeho práva ochrany osobných údajov. Spoločnosť Essity prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že prenosy údajov mimo EHP sú primerane chránené podľa požiadaviek príslušného zákona na ochranu osobných údajov. Pokiaľ ide o prenosy do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prenos založíme na primeraných zárukách, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo orgánom dohľadu, schválený kódex správania spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu alebo schválené certifikačné mechanizmy spolu so  záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu. Môžete požiadať o kópiu týchto vhodných bezpečnostných opatrení tak, že sa na nás obrátite, ako je nižšie uvedené v ods. 7 (Kontaktujte nás).
 
3. Právny základ pre spracúvanie
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme vykonávať na tomto právnom základe:
 • Poskytli ste súhlas so spracúvaním svojich údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; 
 • Spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo na ochranu životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej  moci, ktorú sme získali;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď sú týmto záujmom nadradené vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak ste dieťa;
 • Iný uplatňovaný právny základ pre spracúvanie údajov, najmä ustanovenia stanovené v právnych predpisoch členských štátov;
 
Spracúvanie vašich citlivých osobných údajov môžeme vykonávať na nasledujúcom právnom základe: 
 
 • Poskytli ste svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich citlivých osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia záväzkov a uplatňovanie osobitných práv spoločnosti Essity alebo subjektu údajov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany;
 • Spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré subjekt údajov zjavne zverejnil;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na stanovenie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo vždy v prípade, keď súdy konajú na základe ich súdnej právomoci;
 
Poskytovanie vašich osobných údajov je vyžadované zákonným alebo zmluvným záväzkom alebo je potrebné na uzavretie zmluvy s nami alebo na to, aby ste prijímali naše služby/produkty podľa vašich požiadaviek alebo je jednoducho pre vás dobrovoľné. 
 
Neposkytnutie vašich osobných údajov môže viesť k nevýhodám, napr. možno nebudete môcť dostávať určité produkty a služby. Ak však nie je uvedené inak, neposkytnutie vašich osobných údajov nebude mať pre vás právne následky
 
 
4. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť??
Ak ste vyjadrili svoj súhlas s určitým zhromažďovaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcna. Okrem toho môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely marketingu bez toho, že by vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos v súlade so základnými tarifami.
 
V súlade s platným zákonom o ochrane údajov môžete mať právo i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom, (ii) požiadať o opravu vašich osobných údajov, (iii) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, (iv) požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, v) požadovať prenositeľnosť vašich údajov, vi) namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (vrátane námietok voči profilovaniu), a (vii) namietať proti automatizovanému robeniu rozhodnutí (vrátane profilovania). 
 
Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás, ako je nižšie uvedené v ods. 7 (Kontaktujte nás). 
 
V prípade sťažností máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov.
 
 
5. Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania
Táto webová stránka alebo aplikácia používa súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.
 
 
6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie požadovaných služieb a produktov. Po skončení nášho vzťahu buď vymažeme vaše osobné údaje alebo ich budeme anonymizovať, pokiaľ sa neuplatňujú zákonné požiadavky na uchovávanie údajov (napríklad na daňové účely). Vaše kontaktné údaje a záujem o naše produkty alebo služby môžeme uchovávať dlhší čas, ak vám spoločnosť Essity môže posielať marketingové materiály. Tiež môžeme byť podľa platných právnych predpisov povinní uchovať niektoré z vašich osobných údajov 10 rokov po príslušnom zdaňovacom roku. Môžeme tiež uchovávať vaše osobné údaje po skončení zmluvného vzťahu, ak sú vaše osobné údaje potrebné na dodržanie iných platných zákonov alebo ak potrebujeme vaše osobné údaje na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku na základe opodstatnenej potreby informovanosti. V maximálnej možnej miere obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na takéto obmedzené účely po ukončení zmluvného vzťahu.
 
 
7. Kontaktujte nás
Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:
 
Essity Slovakia s.r.o.
BU Professional Hygiene 
049 12 Gemerská Hôrka
Slovenská republika
Tel.: (+421) 587 860 212
 
Kontaktujte nás kvôli podpore EÚ:
 
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Používanie cookies

Táto internetová lokalita používa cookies, aby sme vám mohli vysvetliť, ako sa cookies používajú a ako ich môžete spravovať, teda ukladať na svojom počítači alebo odstraňovať.


Čo je cookie?

Je to súbor vytvorený pri návšteve internetovej stránky a uložený na pevný disk vášho počítača.

Nie sú to počítačové programy, ale len malé súbory s informáciami, ktoré internetovým stránkam umožňujú ukladať a sprístupňovať informácie o spôsobe, akým si jednotliví používatelia prehliadajú internet.

Cookies používa väčšina internetových stránok, pretože sú súčasťou nástrojov, ktoré zjednodušujú používanie internetu. Cookies umožňujú internetovým stránkam ponúkať personalizované služby (napríklad, pamätanie si prístupového hesla, zachovanie tovaru v nákupnom koši alebo zobrazovanie informácií, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé).

Existuje viacero druhov cookies: dočasné cookies (alebo cookies na jedno sedenie) sa odstránia pri každom zatvorení prehliadača; trvalé cookies – neodstraňujú sa, ale zostávajú v počítači, kým ich neodstránite vy alebo kým neuplynie ich platnosť (čo závisí od toho, akú dobu trvania cookies nastavila daná internetová stránka).


Ako odstrániť cookie?

Väčšina internetových prehliadačov je nastavená tak, že cookies prijíma automaticky.

Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať, ale v tom prípade môžete prísť o mnoho prvkov potrebných na správne fungovanie navštívených stránok.

Viac informácií o cookies si môžete prečítať na internetovej stránke www.aboutcookies.org, na ktorej sa nachádza množstvo informácií o tom, ako zakázať cookies v nastaveniach prehliadača a ako odstrániť cookies uložené vo vašom počítači.

Pokyny k odstráneniu cookies z mobilného telefónu nájdete v príručke zakúpeného zariadenia.


Zoznam cookies Tork

Táto lokalita používa cookies, vďaka čomu vám dokážeme poskytnúť personalizované služby. Pri každej návšteve tejto lokality sa cookies prenesú, resp. sprístupnia. Nižšie uvádzame druhy cookies.

Účel Typ Platnosť 1. alebo 3. strana
Manipulovať s nákupným zoznamom Funkčné súbory cookie Trvalé súbory cookie 1. strana
Súhlas v zásadách súborov cookie (useOfCookiesApproved) (useOfCookiesApproved) Nevyhnutne nutné súbory cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 1. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing Facebook - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 3. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing Google Analytics - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 1. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing Google AdWords - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 3. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing DoubleClick floodlight - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 1. strana


Nevyhnutne potrebné cookies – tieto cookies sú nevyhnutné na prehliadanie internetových stránok a používanie ich funkcií, ako je vstup do zabezpečených častí stránky. Bez týchto cookies nemôžu fungovať služby ako nákupný košík.


Výkonové cookies – tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používatelia používajú internetovú stránku, napríklad ktoré stránky navštevujú najčastejšie, a či dostávajú zo stránok chybové hlásenia. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by návštevníka identifikovali. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookies sú združované, a sú teda anonymné. Používajú sa len na optimalizáciu fungovania internetovej stránky.


Funkčné cookies – tieto cookies umožňujú internetovým stránkam pamätať si vaše voľby pri prehliadaní (napríklad vaše meno, jazyk alebo geografickú polohu) a poskytnúť vám vylepšené funkcie ušité na mieru. Informácie zhromažďované týmito súbormi cookies používateľov osobne neidentifikujú a nemožno ich použiť na sledovanie prehliadania iných internetových stránok.


Cielené/reklamné cookies – tieto cookies sa využívajú na zobrazovanie reklám, ktoré by mohli byť pre vás a vaše záujmy zaujímavé. Môžu sa používať na obmedzenie počtu zobrazení reklamy, či na meranie účinnosti reklamných kampaní na internetových stránkach. Sú umiestnené našou reklamnou sieťou s povolením [Essity/Tena UK/Bodyform UK atď.]. Dokážu si zapamätať, že ste navštívili danú internetovú stránku, a zdieľať tieto informácie s ostatnými spoločnosťami vrátane zadávateľov reklám. Cielené alebo reklamné cookies sú často prepojené s funkčnosťou stránky prevádzkovanou inou organizáciou.


Prijatie podmienok používania

Prijatím týchto podmienok používania, ako aj návštevou a prehliadaním tejto lokality vyjadrujete svoj súhlas s použitím cookies. S použitím cookies môžete vyjadriť súhlas aj nastavením možností svojho internetového prehliadača.


Príspevky používateľov

Spoločnosť Essity vám môže povoliť zverejňovanie informácií, komentárov a iných príspevkov na svojej lokalite, spoločenských sieťach a iných stránkach online služieb v snahe uľahčiť prenos informácií o spoločnosti Essity a jej produktoch. Podmienky upravujúce tieto príspevky uvádzame vyššie v tomto dokumente v časti Právne vyhlásenie.

Neposkytujte nám údaje o inej osobe, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie tejto osoby, že súhlasí s ich poskytnutím.