Právne informácie

For media.jpg

Podmienky používania

Essity Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 049 12 Gemerská Hôrka
IČO: 36590941
 
Nižšie uvedené odkazy na „Essity“ sa považujú za odkazy na spoločnosť Essity Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľa tejto internetovej lokality (ďalej len „lokalita“), pokiaľ z konkrétnej stránky tejto lokality nevyplýva niečo iné alebo pokiaľ iná služba neuvedie iný subjekt, ktorým „Essity“ odkáže na taký subjekt. Tieto podmienky používania sa vzťahujú k tejto lokalite a ostatným službám, ktoré odkazujú na tieto podmienky používania.
 
Essity sa pri prevádzkovaní tejto lokality riadi príslušnými ustanoveniami zákonov Švédska a tieto podmienky používania vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných vo Švédsku. Keďže do skupiny Essity Group patria subjekty z celého sveta, v prípade, ak sa ako prevádzkovateľ niektorej z internetových stránok tejto lokality alebo služieb uvádza iná spoločnosť, vnútroštátne právne predpisy krajiny, v ktorej je tento subjekt registrovaný, môžu stanoviť iné alebo ďalšie pravidlá. V takom prípade sa tento subjekt riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi a dodržiava ich v požadovanom rozsahu.

Právne vyhlásenie

Materiály publikované na tejto lokalite poskytuje spoločnosť Essity ako službu svojim zákazníkom. Použiť ich možno výhradne na informačné účely. Jednotlivé kópie možno prevziať v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie.

Prevzatím akéhokoľvek materiálu z tejto lokality vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, túto lokalitu nepoužívajte ani z nej nepreberajte materiály.

Informácie o ochranných známkach

Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Essity, jej pridružených spoločností, poskytovateľov licencií alebo partnerov v rámci spoločného podniku.

Ochranné známky a obchodné názvy spoločnosti Essity sa smú používať len v súlade s týmito podmienkami používania alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom zo strany spoločnosti Essity.

Akékoľvek použitie ochranných známok spoločnosti Essity pri propagácii a podpore predaja produktov spoločnosti Essity si vyžaduje náležitý súhlas.

Obmedzené použitie/Licencia na jednu kópiu

Celý obsah nachádzajúci sa na tejto lokalite, vrátane textov, grafických prvkov, loga, ikon tlačidiel, obrázkov, zvukových klipov a softvéru je vlastníctvom spoločnosti Essity alebo príslušných dodávateľov obsahu a je chránený švédskym a medzinárodným zákonom o autorských právach. Neoprávnené používanie alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov z tejto lokality znamená porušenie zákona o autorských právach, zákona o ochranných známkach, resp. iných zákonov, a podlieha postihu podľa občianskeho alebo trestného zákonníka.

Táto lokalita ani žiadna stránka tejto lokality sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať ďalej ani inak využívať na komerčné účely, na ktoré spoločnosť Essity neposkytla výslovný písomný súhlas. Do jedného počítača je povolené prevziať len jednu kópiu informácií publikovaných na lokalite spoločnosti Essity, a to výhradne na osobné, nekomerčné alebo interné použitie.

Nie je povolené upravovať, používať alebo preposielať informácie na komerčné účely. Rovnako sa z informácií nesmú odstraňovať upozornenia o autorských právach ani iné upozornenia o vlastníctve. Vyjadrujete svoj súhlas s tým, že nesiete zodpovednosť za ochranu pred neoprávneným kopírovaním materiálov a zabezpečíte, aby všetci zamestnanci, prípadne dodávatelia vašej organizácie dodržiavali tieto obmedzenia.

Nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných zákonov o autorských právach. Povoľujeme vám spraviť si kópie tejto lokality v rámci nevyhnutného náhodného konania počas prezerania si jej stránok. Môžete si tiež vytlačiť kópiu častí tejto lokality na súkromné účely v rozsahu, ktorý nesmie presiahnuť rámec odôvodnený súkromným účelom. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané. Bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia sa nesmie uvádzať odkaz na túto lokalitu na inú ako jej domovskú stránku.

Spoločnosť Essity vám nezaručuje výslovné ani implicitné právo vyplývajúce z patentov, autorských práv, obchodných známok ani obchodného tajomstva.

Vylúčenie záruky

Tu uvedené informácie sa poskytujú „tak, ako sú“ bez akejkoľvek vyjadrenej alebo naznačenej záruky akéhokoľvek druhu, vrátane záruky obchodovateľnosti, neporušovania duševného vlastníctva alebo vhodnosti na konkrétny účel. Ak spoločnosť Essity uvádza odkaz na internetovú lokalitu tretej strany, takýto odkaz je určený len na potreby používateľov a spoločnosť Essity nebude niesť zodpovednosť za obsah ani správnosť informácií uvedených na takejto lokalite.

Spoločnosť Essity v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za škody vrátane škôd zo straty na zisku, prerušenia činnosti alebo úniku informácií vyplývajúcich z používania informácií alebo nemožnosti ich využiť, dokonca ani v prípade, ak bola spoločnosť Essity upozornená na možnosť takýchto škôd.

Spoločnosť Essity neposkytuje ani záruku za presnosť alebo úplnosť informácií, textov, grafických prvkov, odkazov ani iných prvkov, ktoré môžu byť súčasťou týchto informácií. Spoločnosť Essity môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah publikovaný na tejto lokalite alebo opis produktov. Spoločnosť Essity sa nezaväzuje aktualizovať informácie ani iné materiály publikované na tejto lokalite.

Príspevky používateľov

Všetky materiály, informácie alebo iné príspevky, ktoré prenesiete alebo odošlete na túto lokalitu, sa budú považovať za informácie, ktoré nie sú dôverné, výlučné, nemajú nárok na honorár, sú neodvolateľné, možno ich použiť pri licencovaní a nie sú predmetom vlastníckych práv (ďalej len „príspevky“). Spoločnosť Essity nemá žiadne záväzky týkajúce sa príspevkov.

Spoločnosť Essity môže príspevky spolu so všetkými údajmi, obrázkami, zvukmi, textami a inými prvkami, ktoré sú do nej vložené, voľne zverejňovať, kopírovať, distribuovať, začleňovať alebo iným spôsobom používať na ľubovoľné a všetky komerčné a nekomerčné účely.

Ak odošlete spoločnosti Essity prostredníctvom tejto lokality alebo iným spôsobom svoje osobné údaje, týmto súhlasíte s tým, aby spoločnosť Essity použila tieto údaje na účely vyhodnotenia poskytnutých informácií a na predaj výrobkov a služieb spoločnosti Essity vrátane práva na prenos údajov do tretích krajín a odoslanie osobných údajov prostredníctvom internetu. Spoločnosť Essity bude v súlade so švédskymi právnymi predpismi zodpovedná za takéto spracovanie osobných údajov a v prípade nesprávnych údajov alebo iných záležitostí súvisiacich s osobnými údajmi sa môžete obrátiť na spoločnosť Essity.

Je zakázané publikovať príspevky, ktoré možno považovať za urážlivé, porušujúce súkromie iných osôb alebo za komerčnú podporu predaja, či akýmkoľvek spôsobom protiprávne alebo inak nevhodné. Spoločnosť Essity takéto príspevky odstráni, keď sa o nich dozvie, a vyhradzuje si právo zablokovať vám ako používateľovi prístup na svoju lokalitu alebo službu.

Na používanie služieb poskytovaných treťou stranou ako Facebook sa tiež vzťahujú podmienky tretej strany. Napríklad Facebook si uplatňuje svoje podmienky „Vyhlásenie o právach a povinnostiach“ vo vzťahu k všetkým používateľom a hosťom lokality Facebook, a preto vám odporúčame, aby ste si pred použitím služieb tretích strán prečítali aj tieto podmienky.

Ostatné informácie

Spoločnosť Essity môže tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť formou aktualizácie tohto textu.

Spoločnosť Essity si výlučne podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo na (1) zmenu tohto právneho vyhlásenia, (2) sledovanie a odstraňovanie príspevkov, resp. (3) prerušenie dostupnosti lokality kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak je niektorá podmienka alebo ustanovenie v tomto právnom vyhlásení označená ako protiprávna, neplatná, zrušená alebo z akéhokoľvek iného dôvodu neúčinná, platnosť a právna účinnosť zostávajúcich podmienok a ustanovení nebude nijakým spôsobom dotknutá ani narušená.

Zásady ochrany osobných údajov

Az ("Essity" vagy "mi") komoly figyelmet fordít az adatvédelemre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató bemutatja, hogy az Essity, mint az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR") és az ePrivacy Rendelet ("ePrivacy Rendelet") értelmében adatkezelőnek minősülő társaság hogyan gyűjti és kezeli a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat és egyéb információkat.

1. Személyes adatok kategóriái és adatkezelési célok

Metaadatok
Ön jogosult anélkül használni a weboldalunkat vagy a mobiltelefonos alkalmazásunkat, hogy megadna bármilyen Önre vonatkozó személyes adatot. Ebben az esetben az Essity kizárólag az alábbi, az Ön használata következtében létrejövő adatokat gyűjti:
 
Küldő oldal, hozzáférés adatai és időpontja, továbbított adatmennyiség, továbbítás állapota, webes böngésző típusa, IP cím, operációs rendszer és interfész, nyelv és a böngésző szoftver verziója.
 
Az Ön IP címét annak érdekében használjuk fel, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldalunkhoz vagy az alkalmazásunkhoz való hozzáférést. Azt követően, hogy az IP cím ezen cél érdekében már nem szükséges, úgy az Ön IP címe utolsó 8 karakterének eltávolításával lerövidítjük azt. A metaadatok, ideértve a lerövidített IP címeket is, a felhasználóink viselkedésének elemzése révén felhasználásra kerülnek a weboldalunk vagy az alkalmazásunk minősége és szolgáltatásai fejlesztése érdekében.
 
Felhasználói Fiók
Amennyiben Ön a weboldalon vagy az alkalmazásban felhasználói fiókot hoz létre, úgy személyes adatai rendelkezésre bocsátására kérhetjük meg, ideértve: a név, lakcím, e-mail cím, választott jelszó, telefonszám, bankszámlaadatok, bankkártya-/hitelkártyaadatok, számlázási és szállítási címek, egyes termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés (önkéntes), marketing e-mail-ek fogadására irányuló kérés (önkéntes). Az Essity ezen személyes adatokat a szolgáltatások biztosítása céljából kezeli, illetve, hogy az irányadó jogszabályok által megengedett mértékben Önnek marketing anyagokat küldjön, és hogy az Ön érdeklődési körét marketing célokból elemezze. 
 
Termékrendelések
Amennyiben a weboldalunkon vagy az alkalmazásunkon keresztül terméket rendel, az Essity az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli Önre vonatkozóan: az Ön felhasználói fiókjának adatai, a termék típusa és mennyisége, vételár, megrendelés időpontja, megrendelés állapota, termék-visszaküldések, ügyfélszolgálati kérések. Az Essity ezen személyes adatokat a szerződéses kötelezettségei és a termékrendelés teljesítése, ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, és célzott marketing tevékenység céljából kezeli. 

Nyereményjátékok
Amennyiben Ön nyereményjátékban vesz részt, az Essity az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli Önre vonatkozóan: név, lakcím, e-mail cím, adatbevitel időpontja, győztesként való kiválasztás ténye, nyeremény, kvízre adott válasz. Az Essity ezen személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyereménynek a nyertes részére való átadása, a rendezvény lebonyolítása és marketing célokból kezeli. 
 
Egészségügyi adatok
Amennyiben Ön saját részre bizonyos termékeket rendel, úgy az Essity az Ön egészségügyi állapotára vonatkozó, a megrendelt termékből levezethető adatokat is gyűjthet és kezelhet. A GDPR rendelkezései alapján az egészségügyi adatok különleges adatoknak minősülnek, és az Essity minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy e különleges adatokat a jogszabályok által megkövetelt mértékben védje. Az Ön hozzájárulása alapján az Essity az egészségügyi adatokat kizárólag a szerződéses kötelezettségei és a termékrendelés teljesítése, ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, és célzott marketing tevékenység céljából gyűjti és kezeli. 
 
 
2. Harmadik személyek
 • Továbbítás szolgáltatók részére
  Az Essity igénybe vehet olyan külsős, az Essity adatfeldolgozójának minősülő szolgáltatókat, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak az Essity részére, például weboldal szolgáltatók, marketing szolgáltatók vagy informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során a külsős szolgáltatók az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek és/vagy azokat kezelhetik.
  Az Ön személyes adatai bizalmassága és védelme biztosítása érdekében e külsős szolgáltatóktól azt kérjük, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak.

 • További címzettek
  Az Essity - az alkalmazandó adatvédelmi szabályok rendelkezéseivel összhangban - személyes adatokat továbbíthat bűnüldöző szervek, kormányzati szervek, jogi képviselők, külső tanácsadók vagy üzleti partnerek részére. Társasági egyesülés vagy felvásárlás esetén az egyesülésben vagy a felvásárlásban érintett harmadik személyek részére személyes adatok kerülhetnek továbbításra.

 • Személyes Adatok nemzetközi továbbítása 
  Az általunk gyűjtött vagy fogadott Személyes Adatok az Európai Gazdasági Térségben ("EGT") vagy azon kívül található címzettek részére kerülhetnek továbbításra, illetve azokat ilyen címzettek kezelhetik. Azon országok felsorolása, amelyek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét az alábbi linkre kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en. Az amerikai egyesült államokbeli címzettek részlegesen tanúsításra kerültek az EU-USA. Adatvédelmi Pajzs hatálya alatt, amely alapján ezen szervezetek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Egyéb címzettek azonban olyan országokban találhatóak, amelyek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében nem biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az Essity megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az EGT-n kívülre történő adattovábbítások az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírásai alapján megfelelő mértékű védelme biztosított legyen. Az adatvédelem megfelelő szintjét nem biztosító országokba történő adattovábbítások esetén az adattovábbítást megfelelő garanciák, például az Európai Bizottság vagy valamely felügyeleti hatóság által elfogadott általános szerződési feltételek, a címzettekre nézve kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalások alkalmazása mellett jóváhagyott magatartási kódexek, vagy a címzettekre nézve kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalások alkalmazása mellett jóváhagyott tanúsítási mechanizmusok alapján teljesítjük. Ön jogosult e megfelelő garanciákról a 7. (Lépjen velünk kapcsolatba) Pontban foglaltaknak megfelelően másolatot kérni.
 
3. Az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatai kezelését az alábbi jogalapok esetében végezzük:
 • Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • Az adatkezelés ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • Az adatkezelés közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • Az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha Ön gyermek;
 • Más alkalmazható adatkezelési jogalap, különösen a tagállami jogszabályok által meghatározott rendelkezések alapján;
 
Az Ön különleges adatai kezelésének jogalapjai a következők lehetnek: 
 • Ön kifejezett hozzájárulását adta a különleges adatai egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;
 • Az adatkezelés az Essity-nek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges;
 • Az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Ön kifejezetten nyilvánosságra hozott;
 • Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;
 
Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség alapján kötelező, vagy a velünk való szerződéskötés, illetve az Ön által igényelt termékek vagy szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges, vagy Ön egyszerűen önkéntesen tette.
 
A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása bizonyos hátrányokkal járhat az Ön számára, pl. elképzelhető, hogy egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem fogunk tudni Önnek biztosítani. Eltérő rendelkezés hiányában azonban a személyes adatai rendelkezésre bocsátásának megtagadása Önre nézve semmilyen jogi következménnyel nem jár.
 
 
4. Önnek milyen jogai vannak és hogyan tudja azokat gyakorolni?
Amennyiben személyes adatai egyes gyűjtéséhez, kezeléséhez és felhasználásához Ön hozzájárulását adta, Ön jogosult a jövőre nézve bármikor visszavonni e hozzájárulását. Ön jogosult továbbá tiltakozni a személyes adatai marketing célokból történő kezelése ellen, anélkül, hogy ez az Ön számára az alapdíjakon alapuló forgalmazási költségeken felül bármilyen további költséggel járna.
Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult: (i) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) adathordozhatóság biztosítását kérni; (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, és vii) tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is). 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti jogosultságai az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályok alapján korlátozások alá eshetnek. Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt:
 
A jogai gyakorlása érdekében kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 7. (Lépjen velünk kapcsolatba) Pontban foglaltaknak megfelelően.
Panaszaival kapcsolatos ügyekben Önnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál bejelentést tennie.
 
 
5. Sütik és más nyomkövető technológiák
Ez a weboldal vagy alkalmazás sütiket használ. További információkért kérjük, tekintse meg a Süti Tájékoztatónkat.
 
 
6. Mennyi ideig kezeljük az Ön Személyes Adatait?
Az Ön személyes adatait mindaddig megőrzésre kerül, amíg azok az Ön által igénybe vett szolgáltatások és termékek biztosítása érdekében szükséges. A közöttünk fennálló jogviszony megszűnését követően, az Ön személyes adatait eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból vagy pedig megfelelő intézkedéseket teszünk az adatok anonimizálása érdekében, kivéve, ha irányadó jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében az adatot meg kell őriznünk (pl. adózási célokból). Az Ön elérhetőségi adatait és a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődési körét hosszabb ideig kezeljük, amennyiben az Essity jogosult Önnek marketing anyagokat küldeni. Továbbá az alkalmazandó jogszabályok alapján kötelesek lehetünk egyes személyes adatait a releváns adóévet követő 10 évig megőrizni. Továbbá személyes adatait a szükséges ismeret elve alapján a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követően is megőrizhetjük, amennyiben azok más jogszabályoknak való megfelelés, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek. A közöttünk lévő szerződéses kapcsolat megszűnését követően a lehetőségek szerint az Ön személyes adatai kezelését e korlátozott célokra korlátozzuk.
 
 
7. Lépjen velünk kapcsolatba
Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen aggálya vagy kérdése merülne fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
 
[kérjük, szúrja be az Essity elérhetőségi adatait (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)].
 
Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségi adatai a következők: [kérjük, szúrja be az Essity Adatvédelmi Tisztviselőjének elérhetőségi adatait (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)].
 
Egyebekben az Európai Unióban található képviselőnk elérhetőségi adatai a következők: [kérjük, szúrja be az Essity EU-beli képviselőjének elérhetőségi adatait (levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)].

Používanie cookies

Táto internetová lokalita používa cookies, aby sme vám mohli vysvetliť, ako sa cookies používajú a ako ich môžete spravovať, teda ukladať na svojom počítači alebo odstraňovať.


Čo je cookie?

Je to súbor vytvorený pri návšteve internetovej stránky a uložený na pevný disk vášho počítača.

Nie sú to počítačové programy, ale len malé súbory s informáciami, ktoré internetovým stránkam umožňujú ukladať a sprístupňovať informácie o spôsobe, akým si jednotliví používatelia prehliadajú internet.

Cookies používa väčšina internetových stránok, pretože sú súčasťou nástrojov, ktoré zjednodušujú používanie internetu. Cookies umožňujú internetovým stránkam ponúkať personalizované služby (napríklad, pamätanie si prístupového hesla, zachovanie tovaru v nákupnom koši alebo zobrazovanie informácií, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé).

Existuje viacero druhov cookies: dočasné cookies (alebo cookies na jedno sedenie) sa odstránia pri každom zatvorení prehliadača; trvalé cookies – neodstraňujú sa, ale zostávajú v počítači, kým ich neodstránite vy alebo kým neuplynie ich platnosť (čo závisí od toho, akú dobu trvania cookies nastavila daná internetová stránka).


Ako odstrániť cookie?

Väčšina internetových prehliadačov je nastavená tak, že cookies prijíma automaticky.

Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať, ale v tom prípade môžete prísť o mnoho prvkov potrebných na správne fungovanie navštívených stránok.

Viac informácií o cookies si môžete prečítať na internetovej stránke www.aboutcookies.org, na ktorej sa nachádza množstvo informácií o tom, ako zakázať cookies v nastaveniach prehliadača a ako odstrániť cookies uložené vo vašom počítači.

Pokyny k odstráneniu cookies z mobilného telefónu nájdete v príručke zakúpeného zariadenia.


Zoznam cookies Tork

Táto lokalita používa cookies, vďaka čomu vám dokážeme poskytnúť personalizované služby. Pri každej návšteve tejto lokality sa cookies prenesú, resp. sprístupnia. Nižšie uvádzame druhy cookies.

Účel Typ Platnosť 1. alebo 3. strana
Manipulovať s nákupným zoznamom Funkčné súbory cookie Trvalé súbory cookie 1. strana
Súhlas v zásadách súborov cookie (useOfCookiesApproved) (useOfCookiesApproved) Nevyhnutne nutné súbory cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 1. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing Facebook - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 3. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing Google Analytics - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 1. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing Google AdWords - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 3. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing DoubleClick floodlight - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 1. strana


Nevyhnutne potrebné cookies – tieto cookies sú nevyhnutné na prehliadanie internetových stránok a používanie ich funkcií, ako je vstup do zabezpečených častí stránky. Bez týchto cookies nemôžu fungovať služby ako nákupný košík.


Výkonové cookies – tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používatelia používajú internetovú stránku, napríklad ktoré stránky navštevujú najčastejšie, a či dostávajú zo stránok chybové hlásenia. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by návštevníka identifikovali. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookies sú združované, a sú teda anonymné. Používajú sa len na optimalizáciu fungovania internetovej stránky.


Funkčné cookies – tieto cookies umožňujú internetovým stránkam pamätať si vaše voľby pri prehliadaní (napríklad vaše meno, jazyk alebo geografickú polohu) a poskytnúť vám vylepšené funkcie ušité na mieru. Informácie zhromažďované týmito súbormi cookies používateľov osobne neidentifikujú a nemožno ich použiť na sledovanie prehliadania iných internetových stránok.


Cielené/reklamné cookies – tieto cookies sa využívajú na zobrazovanie reklám, ktoré by mohli byť pre vás a vaše záujmy zaujímavé. Môžu sa používať na obmedzenie počtu zobrazení reklamy, či na meranie účinnosti reklamných kampaní na internetových stránkach. Sú umiestnené našou reklamnou sieťou s povolením [Essity/Tena UK/Bodyform UK atď.]. Dokážu si zapamätať, že ste navštívili danú internetovú stránku, a zdieľať tieto informácie s ostatnými spoločnosťami vrátane zadávateľov reklám. Cielené alebo reklamné cookies sú často prepojené s funkčnosťou stránky prevádzkovanou inou organizáciou.


Prijatie podmienok používania

Prijatím týchto podmienok používania, ako aj návštevou a prehliadaním tejto lokality vyjadrujete svoj súhlas s použitím cookies. S použitím cookies môžete vyjadriť súhlas aj nastavením možností svojho internetového prehliadača.


Príspevky používateľov

Spoločnosť Essity vám môže povoliť zverejňovanie informácií, komentárov a iných príspevkov na svojej lokalite, spoločenských sieťach a iných stránkach online služieb v snahe uľahčiť prenos informácií o spoločnosti Essity a jej produktoch. Podmienky upravujúce tieto príspevky uvádzame vyššie v tomto dokumente v časti Právne vyhlásenie.

Neposkytujte nám údaje o inej osobe, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie tejto osoby, že súhlasí s ich poskytnutím.