Právne informácie

For media.jpg

Podmienky používania

Essity Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 049 12 Gemerská Hôrka
IČO: 36590941
 
Nižšie uvedené odkazy na „Essity“ sa považujú za odkazy na spoločnosť Essity Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľa tejto internetovej lokality (ďalej len „lokalita“), pokiaľ z konkrétnej stránky tejto lokality nevyplýva niečo iné alebo pokiaľ iná služba neuvedie iný subjekt, ktorým „Essity“ odkáže na taký subjekt. Tieto podmienky používania sa vzťahujú k tejto lokalite a ostatným službám, ktoré odkazujú na tieto podmienky používania.
 
Essity sa pri prevádzkovaní tejto lokality riadi príslušnými ustanoveniami zákonov Švédska a tieto podmienky používania vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných vo Švédsku. Keďže do skupiny Essity Group patria subjekty z celého sveta, v prípade, ak sa ako prevádzkovateľ niektorej z internetových stránok tejto lokality alebo služieb uvádza iná spoločnosť, vnútroštátne právne predpisy krajiny, v ktorej je tento subjekt registrovaný, môžu stanoviť iné alebo ďalšie pravidlá. V takom prípade sa tento subjekt riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi a dodržiava ich v požadovanom rozsahu.

Právne vyhlásenie

Materiály publikované na tejto lokalite poskytuje spoločnosť Essity ako službu svojim zákazníkom. Použiť ich možno výhradne na informačné účely. Jednotlivé kópie možno prevziať v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie.


Prevzatím akéhokoľvek materiálu z tejto lokality vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, túto lokalitu nepoužívajte ani z nej nepreberajte materiály.


Informácie o ochranných známkach


Všetky názvy, logá a ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Essity, jej pridružených spoločností, poskytovateľov licencií alebo partnerov v rámci spoločného podniku.


Ochranné známky a obchodné názvy spoločnosti Essity sa smú používať len v súlade s týmito podmienkami používania alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom zo strany spoločnosti Essity.


Akékoľvek použitie ochranných známok spoločnosti Essity pri propagácii a podpore predaja produktov spoločnosti Essity si vyžaduje náležitý súhlas.


Obmedzené použitie/Licencia na jednu kópiu


Celý obsah nachádzajúci sa na tejto lokalite, vrátane textov, grafických prvkov, loga, ikon tlačidiel, obrázkov, zvukových klipov a softvéru je vlastníctvom spoločnosti Essity alebo príslušných dodávateľov obsahu a je chránený švédskym a medzinárodným zákonom o autorských právach. Neoprávnené používanie alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov z tejto lokality znamená porušenie zákona o autorských právach, zákona o ochranných známkach, resp. iných zákonov, a podlieha postihu podľa občianskeho alebo trestného zákonníka.


Táto lokalita ani žiadna stránka tejto lokality sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať ďalej ani inak využívať na komerčné účely, na ktoré spoločnosť Essity neposkytla výslovný písomný súhlas. Do jedného počítača je povolené prevziať len jednu kópiu informácií publikovaných na lokalite spoločnosti Essity, a to výhradne na osobné, nekomerčné alebo interné použitie.


Nie je povolené upravovať, používať alebo preposielať informácie na komerčné účely. Rovnako sa z informácií nesmú odstraňovať upozornenia o autorských právach ani iné upozornenia o vlastníctve. Vyjadrujete svoj súhlas s tým, že nesiete zodpovednosť za ochranu pred neoprávneným kopírovaním materiálov a zabezpečíte, aby všetci zamestnanci, prípadne dodávatelia vašej organizácie dodržiavali tieto obmedzenia.


Nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných zákonov o autorských právach. Povoľujeme vám spraviť si kópie tejto lokality v rámci nevyhnutného náhodného konania počas prezerania si jej stránok. Môžete si tiež vytlačiť kópiu častí tejto lokality na súkromné účely v rozsahu, ktorý nesmie presiahnuť rámec odôvodnený súkromným účelom. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané. Bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia sa nesmie uvádzať odkaz na túto lokalitu na inú ako jej domovskú stránku.


Spoločnosť Essity vám nezaručuje výslovné ani implicitné právo vyplývajúce z patentov, autorských práv, obchodných známok ani obchodného tajomstva.


Vylúčenie záruky


Tu uvedené informácie sa poskytujú „tak, ako sú“ bez akejkoľvek vyjadrenej alebo naznačenej záruky akéhokoľvek druhu, vrátane záruky obchodovateľnosti, neporušovania duševného vlastníctva alebo vhodnosti na konkrétny účel. Ak spoločnosť Essity uvádza odkaz na internetovú lokalitu tretej strany, takýto odkaz je určený len na potreby používateľov a spoločnosť Essity nebude niesť zodpovednosť za obsah ani správnosť informácií uvedených na takejto lokalite.


Spoločnosť Essity v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť za škody vrátane škôd zo straty na zisku, prerušenia činnosti alebo úniku informácií vyplývajúcich z používania informácií alebo nemožnosti ich využiť, dokonca ani v prípade, ak bola spoločnosť Essity upozornená na možnosť takýchto škôd.


Spoločnosť Essity neposkytuje ani záruku za presnosť alebo úplnosť informácií, textov, grafických prvkov, odkazov ani iných prvkov, ktoré môžu byť súčasťou týchto informácií. Spoločnosť Essity môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah publikovaný na tejto lokalite alebo opis produktov. Spoločnosť Essity sa nezaväzuje aktualizovať informácie ani iné materiály publikované na tejto lokalite.


Príspevky používateľov


Všetky materiály, informácie alebo iné príspevky, ktoré prenesiete alebo odošlete na túto lokalitu, sa budú považovať za informácie, ktoré nie sú dôverné, výlučné, nemajú nárok na honorár, sú neodvolateľné, možno ich použiť pri licencovaní a nie sú predmetom vlastníckych práv (ďalej len „príspevky“). Spoločnosť Essity nemá žiadne záväzky týkajúce sa príspevkov.


Spoločnosť Essity môže príspevky spolu so všetkými údajmi, obrázkami, zvukmi, textami a inými prvkami, ktoré sú do nej vložené, voľne zverejňovať, kopírovať, distribuovať, začleňovať alebo iným spôsobom používať na ľubovoľné a všetky komerčné a nekomerčné účely.


Ak odošlete spoločnosti Essity prostredníctvom tejto lokality alebo iným spôsobom svoje osobné údaje, týmto súhlasíte s tým, aby spoločnosť Essity použila tieto údaje na účely vyhodnotenia poskytnutých informácií a na predaj výrobkov a služieb spoločnosti Essity vrátane práva na prenos údajov do tretích krajín a odoslanie osobných údajov prostredníctvom internetu. Spoločnosť Essity bude v súlade so švédskymi právnymi predpismi zodpovedná za takéto spracovanie osobných údajov a v prípade nesprávnych údajov alebo iných záležitostí súvisiacich s osobnými údajmi sa môžete obrátiť na spoločnosť Essity.


Je zakázané publikovať príspevky, ktoré možno považovať za urážlivé, porušujúce súkromie iných osôb alebo za komerčnú podporu predaja, či akýmkoľvek spôsobom protiprávne alebo inak nevhodné. Spoločnosť Essity takéto príspevky odstráni, keď sa o nich dozvie, a vyhradzuje si právo zablokovať vám ako používateľovi prístup na svoju lokalitu alebo službu.


Na používanie služieb poskytovaných treťou stranou ako Facebook sa tiež vzťahujú podmienky tretej strany. Napríklad Facebook si uplatňuje svoje podmienky „Vyhlásenie o právach a povinnostiach“ vo vzťahu k všetkým používateľom a hosťom lokality Facebook, a preto vám odporúčame, aby ste si pred použitím služieb tretích strán prečítali aj tieto podmienky.


Ostatné informácie


Spoločnosť Essity môže tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť formou aktualizácie tohto textu.

Spoločnosť Essity si výlučne podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo na (1) zmenu tohto právneho vyhlásenia, (2) sledovanie a odstraňovanie príspevkov, resp. (3) prerušenie dostupnosti lokality kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.


Ak je niektorá podmienka alebo ustanovenie v tomto právnom vyhlásení označená ako protiprávna, neplatná, zrušená alebo z akéhokoľvek iného dôvodu neúčinná, platnosť a právna účinnosť zostávajúcich podmienok a ustanovení nebude nijakým spôsobom dotknutá ani narušená.

Zásady ochrany osobných údajov

Je v záujme spoločnosti Svenska Cellulosa Aktiebolaget (ďalej len „Essity“) a jej pridružených spoločností (ďalej len „Essity“ alebo „skupinaEssity Group“), aby sa všetky osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť Essity spracováva, mohli za každých okolností spoľahnúť, že ich súkromie sa rešpektuje a ich osobným údajom sa venuje náležitá starostlivosť. Prečítajte si aj Etický kódex skupiny Essity Group.
 
Spoločnosť Essity sa zaväzuje dodržiavať všetky platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochrany údajov, ktoré upravujú zhromažďovanie a spracovanie údajov o osobách (ďalej len „osobné údaje“), ako aj tieto zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracovania osobných údajov, ktoré nám poskytnete alebo ktoré o vás získame.
 
Spoločnosť Essity alebo jej príslušná pridružená spoločnosť, ako sa uvádza tu alebo na príslušnej lokalite, vystupuje ako prevádzkovateľ údajov zodpovedný za spracovanie osobných údajov popísaných nižšie.
 
Informácie – osobné údaje
 
Osobné údaje vrátane údajov ako meno a adresa, ktoré ste poskytli spoločnosti Essity, budú spracované manuálne aj pomocou počítačov.
 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované na účely (1) vybavenia vašej žiadosti alebo uzatvorenia dohody s vami, (2) poskytnutia vami požadovaných informácií a služieb v súvislosti s takouto žiadosťou alebo dohodou, (3) marketingu a následnej starostlivosti o zákazníka a (4) predaja/vývoja produktov tak, ako to spoločnosť Essity považuje za náležité. Odoslaním svojich osobných údajov vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov a v podmienkach používania.
 
Každá návšteva lokality spoločnosti Essity môže viesť k zaznamenaniu IP adresy použitej pri takomto prístupe. IP adresy používame aj na meranie návštevnosti lokality spoločnosti Essity. (IP adresa je jedinečné číslo, vďaka ktorému je niekedy možné identifikovať pripojenie používateľa na internet. Je automaticky priradená vaším internetovým prehliadačom pri každej návšteve internetovej stránky.) Toto meranie môže predstavovať aj zhromažďovanie informácií o tom, ako používate túto lokalitu, vrátane sledovania používania lokality, čo spoločnosti Essity pomáha vylepšovať lokalitu, prispôsobovať vám zobrazovaný obsah, optimalizovať prehľadávanie a zisťovať častosť používania. Vzťahuje sa to aj na všetky ostatné používateľské účty založené v spoločnosti Essity. Zhromaždené údaje možno spracovať aj na štatistické účely.
 
Citlivé informácie
 
V prípade, ak nám dobrovoľne poskytnete svoje citlivé osobné údaje (napríklad informácie o fyzickom zdraví), dávate tým spoločnosti Essity súhlas so spracovaním týchto citlivých osobných informácií na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov (a v akomkoľvek upozornení o používaní údajov poskytnutých v spojení s takýmto zhromažďovaním) v prípade, ak sa súhlas vyžaduje podľa platných právnych predpisov.
 
Postúpenie osobných informácií tretím stranám
 
Spoločnosť Essity môže poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, napr. partnerskej spoločnosti alebo distribútorovi našich produktov v záujme splnenia účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 
Vami poskytnuté údaje môžu byť postúpené ďalším stranám skupiny Essity Group, resp. obchodným partnerom z krajín Európskej únie, ako aj mimo nej.
 
Pri odosielaní svojich osobných údajov prostredníctvom online systému buďte obozretní. Za zachovanie bezpečnosti vašich hesiel a osobných údajov ste zodpovedný vy. Používaním tejto lokality potvrdzujete, že tieto riziká beriete na vedomie.
 
Prístup k osobným údajom a ich oprava
 
V prípade, ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak sa nazdávate, že údaje, ktoré sme spracovali, sú nesprávne alebo neúplné, kontaktujte spoločnosť Essity na adrese uvedenej na zreteľnom mieste na tejto lokalite. K vašim právam podľa vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov môže patriť prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, ako aj právo na ich opravu. V záujme plnenia svojich zákonných povinností bude spoločnosť Essity dodržiavať tieto práva v čo najvyššej možnej miere.
 
Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: 
Essity Slovakia s.r.o.
BU Professional Hygiene
049 12 Gemerská Hôrka 
Slovensko
 
Kontaktná osoba: 
Katerina Gordon 
Product & Market Manager

Používanie cookies

Táto internetová lokalita používa cookies, aby sme vám mohli vysvetliť, ako sa cookies používajú a ako ich môžete spravovať, teda ukladať na svojom počítači alebo odstraňovať.


Čo je cookie?


Je to súbor vytvorený pri návšteve internetovej stránky a uložený na pevný disk vášho počítača.


Nie sú to počítačové programy, ale len malé súbory s informáciami, ktoré internetovým stránkam umožňujú ukladať a sprístupňovať informácie o spôsobe, akým si jednotliví používatelia prehliadajú internet.


Cookies používa väčšina internetových stránok, pretože sú súčasťou nástrojov, ktoré zjednodušujú používanie internetu. Cookies umožňujú internetovým stránkam ponúkať personalizované služby (napríklad, pamätanie si prístupového hesla, zachovanie tovaru v nákupnom koši alebo zobrazovanie informácií, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé).


Existuje viacero druhov cookies: dočasné cookies (alebo cookies na jedno sedenie) sa odstránia pri každom zatvorení prehliadača; trvalé cookies – neodstraňujú sa, ale zostávajú v počítači, kým ich neodstránite vy alebo kým neuplynie ich platnosť (čo závisí od toho, akú dobu trvania cookies nastavila daná internetová stránka).


Ako odstrániť cookie?


Väčšina internetových prehliadačov je nastavená tak, že cookies prijíma automaticky.


Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať, ale v tom prípade môžete prísť o mnoho prvkov potrebných na správne fungovanie navštívených stránok.


Viac informácií o cookies si môžete prečítať na internetovej stránke www.aboutcookies.org, na ktorej sa nachádza množstvo informácií o tom, ako zakázať cookies v nastaveniach prehliadača a ako odstrániť cookies uložené vo vašom počítači.


Pokyny k odstráneniu cookies z mobilného telefónu nájdete v príručke zakúpeného zariadenia.


Zoznam cookies Tork


Táto lokalita používa cookies, vďaka čomu vám dokážeme poskytnúť personalizované služby. Pri každej návšteve tejto lokality sa cookies prenesú, resp. sprístupnia. Nižšie uvádzame druhy cookies.


Účel Typ Platnosť 1. alebo 3. strana
Manipulovať s nákupným zoznamom Funkčné súbory cookie Trvalé súbory cookie 1. strana
Súhlas v zásadách súborov cookie (useOfCookiesApproved) (useOfCookiesApproved) Nevyhnutne nutné súbory cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 1. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing Facebook - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 3. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing Google Analytics - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 1. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing Google AdWords - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 3. strana
Zbieranie údajov o správaní užívateľov / online marketing DoubleClick floodlight - Performance / cielenie / reklamné cookie Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie 1. strana


Nevyhnutne potrebné cookies – tieto cookies sú nevyhnutné na prehliadanie internetových stránok a používanie ich funkcií, ako je vstup do zabezpečených častí stránky. Bez týchto cookies nemôžu fungovať služby ako nákupný košík.


Výkonové cookies – tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako používatelia používajú internetovú stránku, napríklad ktoré stránky navštevujú najčastejšie, a či dostávajú zo stránok chybové hlásenia. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by návštevníka identifikovali. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookies sú združované, a sú teda anonymné. Používajú sa len na optimalizáciu fungovania internetovej stránky.


Funkčné cookies – tieto cookies umožňujú internetovým stránkam pamätať si vaše voľby pri prehliadaní (napríklad vaše meno, jazyk alebo geografickú polohu) a poskytnúť vám vylepšené funkcie ušité na mieru. Informácie zhromažďované týmito súbormi cookies používateľov osobne neidentifikujú a nemožno ich použiť na sledovanie prehliadania iných internetových stránok.


Cielené/reklamné cookies – tieto cookies sa využívajú na zobrazovanie reklám, ktoré by mohli byť pre vás a vaše záujmy zaujímavé. Môžu sa používať na obmedzenie počtu zobrazení reklamy, či na meranie účinnosti reklamných kampaní na internetových stránkach. Sú umiestnené našou reklamnou sieťou s povolením [Essity/Tena UK/Bodyform UK atď.]. Dokážu si zapamätať, že ste navštívili danú internetovú stránku, a zdieľať tieto informácie s ostatnými spoločnosťami vrátane zadávateľov reklám. Cielené alebo reklamné cookies sú často prepojené s funkčnosťou stránky prevádzkovanou inou organizáciou.


Prijatie podmienok používania


Prijatím týchto podmienok používania, ako aj návštevou a prehliadaním tejto lokality vyjadrujete svoj súhlas s použitím cookies. S použitím cookies môžete vyjadriť súhlas aj nastavením možností svojho internetového prehliadača.


Príspevky používateľov


Spoločnosť Essity vám môže povoliť zverejňovanie informácií, komentárov a iných príspevkov na svojej lokalite, spoločenských sieťach a iných stránkach online služieb v snahe uľahčiť prenos informácií o spoločnosti Essity a jej produktoch. Podmienky upravujúce tieto príspevky uvádzame vyššie v tomto dokumente v časti Právne vyhlásenie.


Neposkytujte nám údaje o inej osobe, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie tejto osoby, že súhlasí s ich poskytnutím.